Beredskapsplan for CSK

Innledning

I tilfelle av at en alvorlig ulykke oppstår, skal klubbens beredskapsgruppe tre i funksjon. Gruppen ledes av beredskapsleder.

Definisjon

En alvorlig ulykke defineres som:

  1. Dødsfall grunnet hendelser som oppstår i forbindelse med trening og/eller konkurranse i regi av Charlottenlund Sportsklubb på eget idrettsanlegg, på reise eller på eksterne anlegg
  2. Hendelse med alvorlig skadede (fysisk og psykisk) i regi av Charlottenlund Sportsklubb på eget idrettsanlegg, på reise eller på eksterne anlegg
  3. Alvorlig hendelse på klubbens eiendom med materiell og eller personskade eks. brann, vannlekkasjer, større hærverk, bygningsskade som for eksempel kollaps, ras osv.

Beredskapsgruppen samles også hvis det har skjedd lovbrudd eller grovt overtramp av reglement i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi.

Beredskapsgruppe:

Beredskapsgruppen består til enhver tid av:

Nr. Funksjon Hvem
1 Beredskapsleder Leder av Idrettsparken
2 Beredskapsmedlem (og leders stedfortreder) Leder av Hovedstyret
3 Beredskapsmedlem Avdelingsleder i den avdelingen den alvorlige skaden har oppstått
4 Beredskapsmedlem Klubbens administrative leder

Umiddelbare handlinger ved alvorlige ulykker:

Sørge for at nødvendig førstehjelp blir gitt.

Skaffe oversikt over ulykken (se under)

Kontakte:

113 – Medisinsk nød (sykehus)

112 – Politi

110 – Brann

Evt. 07 352 – Legevakta i Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu

Skaffe oversikt over ulykken

Mottaker av melding om ulykke må bringe på det rene:

HVA har skjedd

HVEM er involvert

HVOR har ulykken skjedd

NÅR skjedde ulykken

Den som først mottar meldingen om ulykken melder snarest til resten av beredskapsgruppen

Beredskapsgruppe

Ved en alvorlig ulykke vil det være nødvendig for hovedstyret å få en fullgod status av oppstått situasjon. For å gjennomføre de tiltak, som hovedstyret finner nødvendig, er det utarbeidet en oversikt som identifiserer oppgaver og fordeler disse slik :

Oppgaver Ansvar
Åpne og betjene klubbkontor i stuene. Først ankommet beredskapsmedlem
Organisering av arbeidsoppgavene Beredskapsleder
Oppsøke ulykkesstedet Beredskapsleder/avdelingsleder
Kontakte politi/brannvesen Beredskapsleder/avdelingsleder
Vurdere om berørt avdeling/lag vil ha

behov for å samles, og eventuelt om det

er behov for prest eller kommunens krise-

støttegruppe i den forbindelse.

Beredskapsleder/avdelingsleder
Mediekontakt Beredskapsleder
Kontakt med pårørende Avdelingsleder/politiet
Informasjon til pårørende Avdelingsleder/politiet
Vurdere om foreldre/spillere på det be-

rørte laget eller avdeling skal informeres.
Hvis ja, foreta varsel.

NB! Ved dødsfall skal slikt varsel ikke gis

før politiet gir klarsignal og konferer alltid med politi før informasjon gis til pårørende/presse/andre

Avdelingsleder i samråd med beredskapsgruppa
Kontakt med øvrige avdelingsledere Klubbens administrasjonsleder
Informasjon til klubbens medlemmer Klubbens administrasjonsleder
Informasjon til idrettskrets/idrettsråd Leder Hovedstyret
Informasjon til skoler Beredskapsleder

Når ulykken har oppstått

Politiet har ansvar for å varsle pårørende (direkte eller via prest) ved dødsfall.

Når en alvorlig ulykke har oppstått, må klubbkontoret være bemannet også utenfor ordinær kontortid. Klubbkontoret fungerer som sentral og møtested. Vi bruker Stuene.

Ved en alvorlig ulykke har beredskapsleder, eller dens stedfortreder, ansvar for å koordinere og lede assistanse til stedlig leder (politi, sykehus, brannmannskap). Det samme gjelder koordinering av informasjon til de pårørende og andre parter som er direkte eller indirekte berørt av uhellet. Husk alltid konferer med politiet/lege/brannleder før uttalelse til pårørende, andre berørte parter og presse.

Det skal føres logg over de aktiviteter og handlinger som gjøres.

Utnevnt på årsmøtet i mars 2018 og fungerer frem til årsmøtet i mars 2019.

Navn Mobil Telefon privat
Jan Engen 97979910
Roar Eide Bakke 98230080
Kjetil Hansen 94032977
Avdeling Avdelingsleder Mobil Telefon privat
Fotball Mats Thorsø Hansen 481 28 143
Håndball Håkon Wang 926 91 927
Idrettsskolen Øystein Indergård 922 49 707
Arrangementsansvarlig Ola Rindal 900 53 638
Idrettsparken Per Bjarne Valstad 917 71 490

Informasjon til media

All kontakt med media skal skje gjennom beredskapsleder etter at denne har avklart med politiet hva som kan uttales. Ingen andre skal uttale seg til media. Det er politiets oppgave å svare på spørsmål om evt. tilstand og omkomne, navn på omkomne, omstendighetene rundt ulykken, årsak til ulykken og redningsarbeid. Unngå for all del uttalelser basert på synsing og uttalelser som kan gi ubekreftede rykter.

Bortsett fra å uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør man i de første timene etter at ulykken/dødsfallet har skjedd, henvise media og andre eksterne til politiet.

Oppfølgingsfasen overfor pårørende

Denne aktiviteten koordineres av leder av aktuell undergruppe.

Etter en ulykke er det et stort behov for informasjon overfor de pårørende. Disse har erfaringsmessig et øyeblikkelig behov for informasjon om ulykkessituasjonen og hendelsesforløpet. Vær imøtekommende og gi de pårørende all mulig hjelp. Hvis bekreftede opplysninger foreligger, informer nøkternt om hendelsesforløpet. Spekuler ikke i årsak til ulykken/hendelsen

Ved dødsfall tilby minnesamling ved ulykkes-stedet. Pårørende har ofte ett stort behov for å se ulykkesstedet. NB!! STEDET MÅ VÆRE RYDDET. Organiseres av Beredskapsleder.

Tilby støttetjenester/helsetjenester.

Send blomster til pårørende med håndskrevet kort.

Delta i begravelse. Krans og bårebukett fra klubben.

Oppfølgingsfasen overfor den skadede

Denne aktiviteten koordineres av leder av den aktuelle undergruppe.

Besøk skadede på sykehus.

Send blomster til skadede og deres familie.
Orienter om klubbmedlemmers forsikring

Oppfølgingsfasen overfor klubbens medlemmer

Denne aktiviteten koordineres av administrasjonsleder.

La klubbens deltagere i det aktuelle arrangementet få være sammen den første tiden etter ulykken. Legg til rette for at de kan snakke sammen om sine reaksjoner. Informer grundig om hva som har skjedd, og om hva som vil skje fremover.

Sjekk behovene for særlige tiltak ut over det som det tradisjonelle hjelpeapparatet stiller opp med. Dette kan være samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og

krisereaksjoner. Glem ikke at også andre enn de som er fysisk skadet, kan føle seg involvert i hendelsen, og derfor trenger oppmerksomhet og egnede tiltak.

Gi relevant informasjon via klubbens hjemmesider.

Intern informasjon, opplæring og vedlikehold av prosedyre

Hovedstyre og alle styrer i undergrupper skal på første styremøte etter årsmøtene gjennomgå krisehåndteringsplanen. Krisehåndteringsplanen skal være tilgjengelig på klubbens hjemmesider.

VIKTIGE TELEFONNUMMER

Brann 110
Politi 112
Sykehus 113
St. Olavs Hospital, sentralbord, pasientoppl 06800
Legevakten Trondheim 07352

Eventuelt behov for legehelikopter kan diskuteres/rekvireres via å ringe sykehuset på

nødnummer 113

Psykiatrisk hjelp formidles via legepersonell ved sykehuset eller via politiet.

Klubben har ingen særskilte avtaler med enkeltstående psykologer.