Info fra CSK

Treningsavgift

På fotballavdelingens årsmøte 08.03.22 ble det bestemt følgende aktivitetsavgift for de enkelte kull:

KullTreningsavgift
2015800
20141200
20131500
20122300
20112500
20102550
20093500
20083750
20073750
20063800
Junior4250
Senior dame og herre4250

 

Info fra krets og forbund 

Norges Fotballforbund – Breddereglement

Handlingsplan 2016-2019

Spilleregler og retningslinjer ungdomsfotball 13-16 år

Forsikring

Omberamming av kamper
Det gjøres oppmerksom på at gebyr for omberamming av kamper dekkes selv av kullet dersom kampendringer skjer:
Etter 10.april – vårsesong og etter 20.august – høstsesong.


Banedagbok for Charlottenlund Kunstgress finner dere her:

http://www.fotball.no/fotballdata/Anlegg/Hjem/?fiksId=12239

Bruk gjerne denne linken for å sjekke om det kommer kamper som kolliderer med trening.

Varslingskanal Norges Fotballforbund:

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/2022/nffs-varslingskanal/

 

 


Generell instruks for trenere i CSK fotball

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball.  

Denne instruksen gjelder for trenere i Charlottenlund sportsklubb v/ avdeling fotball.

Trenerengasjementet i henhold til denne instruksen er å anse som frivillig/ideell virksomhet innenfor lag i Charlottenlund, hvor treneren enten er valgt eller har akseptert en oppnevning av klubbens styre. Denne instruksen er ikke underlagt norsk arbeidsmiljølovgivning. Det er viktig at mest mulig av avtaleforholdet blir regulert skriftlig ved endringer.

Hovedtrener for laget er ansvarlig for at instruksen blir overlevert til trenerne i laget.
Før trenerengasjement iverksettes skal trener ha forevist politiattest. Trener skal være medlem i Charlottenlund Sportsklubb.
Dersom trener ikke har gjennomført trenerkurs, vil dette bli tilbudt i perioden treneren utøver sitt engasjement.
Treneren skal følge laget på dets serie- og cupkamper og etter avtale med lagets hovedtrener.

Treneren skal gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan og fotballavdelingens håndbok.

Treneren er generelt underlagt lagets hovedtrener og fotballstyret.

Sammen med lagets hovedtrener skal treneren planlegge treninger, treningskamper, treningsleire, deltakelse i cuper/turnering o.l. Uttak av lag og innbytte av spillere under kamp, avgjøres av treneren på grunnlag av klubbens målsetning og retningslinjer for alderstrinnet og iht Csk sin sportslige plan og håndbok.
Treneren forplikter å holde seg lojal til Csks retningslinjer og styrets beslutninger.
a) Treneren og lagets øvrige tillitsvalgte skal opptre samlet overfor spillerne og utenforstående.
Eventuelle uoverenstemmelser skal etterstrebes for å avgjøres internt i lagledelsen.
b) Treneren skal opptre på en respektabel måte når han representerer Csk.
c) Treneren forplikter seg til å følge NFFs gjeldende lover og bestemmelser.

Avgjørelser i disiplinærsaker som oppstår innen lagene i forbindelse med trening/kamp, avgjøres av treneren. Alvorligere disiplinærsaker eller gjentatte disiplinære forgåelser gjennom sesongen, drøftes med fotballoppmann og eventuelt fotballstyret før eventuell reaksjon iverksettes.

Ved trening av aldersbestemte lag skal trenere avholde møter med spillernes foreldre før sesongstart og ved sesongslutt. Det er hovedtrener som initierer slike møter. Ved trening av lag i aldersbestemte klasser er treneren ved ulykke dekket av lagsforsikringen på lik linje med spillerne (se NFF´s nettside).

Mot innlevering av originalkvitteringer kan klubben dekke utlegg treneren har hatt når disse knytter seg direkte til hans/hennes gjennomføring av trening og kamper for laget/lagene.

Treneren skal benytte overtrekksdress iht Csk sin kolleksjon. Ved behov tas denne ut hos CSK sin leverandør av utstyr. Dette gjennom fotballavdelingens materialforvalter.
Ved mangelfull oppfølging eller uklarhet om tolkning av denne avtale mellom trener eller klubb, skal den part som har behov be om møte med avtaleparten så snart som mulig med tanke på å rydde opp i forholdet. Resultatet av møtet skal nedtegnes skriftlig med en kopi til hver av partene.

Dersom forholdet ikke bedrer seg eller gjentatte og/eller ved alvorlige brudd på denne avtale eller målsetningene/retningslinjene, kan den annen part skriftlig si opp avtaleforholdet med to ukers varsel.

Denne avtale opphører ved utløp uten at noen av partene trenger varsle opphøret. Alle eiendeler som tilhører den annen part, skal leveres tilbake senest ved avtaleutløp. Eiendeler leveres tilbake og evt.utestående gjøres opp senest 7 dager etter at avtalen opphører.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår. Treningsavgiftene blir fastsatt av hvert enkelt styre ut fra deres årlige budsjetter. Treningsavgiften varierer fra lag til lag. Treningsavgiften faktureres i månedsskiftet februar / mars. Medlemsavgiften i klubben skal også være betalt før sesongoppstart.

Medlemsavgiften kommer som egen faktura, og er utenom treningsavgift.

Her følger et oppsett som sier noe om hvordan treningsavgiftene til utøvere benyttes.

Utstyr: 
En av de største utgiftspostene våre er kostnader med utstyr. Baller, kjegler, vester, isposer, lagsbager, tape, førstehjelpsutstyr etc. Dette betraktes mer eller mindre som forbruksvarer i klubben, og er som nevnt en stor kostnadspost. Vi oppfordrer alle til å være mer bevisst i forhold til bruk av utstyr i lagene.

Baner og anlegg: 
Fotballen overfører hvert år penger til anlegg for leie av banene på vårt anlegg.
Det medfører også kostnader å vedlikeholde banene på vinter med brøyting, slik at vi får best mulig treningsforhold
også i vintertiden.
Det er vaktmestertjenesten i CSK som står for denne type vedlikehold. I tillegg betaler fotball for leie av andre baner, hall og stuer.

Påmeldingsavgifter: 
For å melde på lag til seriespill betaler klubben påmelding / kretsavgifter for alle lag i Csk.

Cuper / sosiale arrangement:
Det kan søkes om diverse støtteordninger i avdelingen. Du finner info om dette i håndboken.

Dommere og utdanning:
Hvert år utdanner Csk dommere. Rekruttering av dommere er viktig i klubben vår. Her er fotballavdelingen med å dekke inn dommerdrakter og kurs for framtidige klubbdommere. Også dommere som dømmer våre lag koster en del penger gjennom sesongen.

Forsikring:
Fotballavdelingen betaler NFF lagsforsikringer og andre typer forsikringer. Forsikringer må betales for at spillere kan delta på treninger og kamper i Charlottenlund.

Som diverse kostnader kan det nevnes reiseutgifter, kjøregodtgjørelser,spilleroverganger, arrangementer etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nyttige linker

For trenere Adresse
Keeperutdanning http://www.keeper.no/
Trenerforeningen NFT http://www.trenerforeningen.no/
Fotballutdanning.no http://www.fotballutdanning.no/
Kioskinstruks Les instruksen