Sportslig utvalg

Sportslig utvalg
Utvalget er oppnevnt av fotballstyret, og er styrets ledd ut til den utførende idretten.
Utvalget er organisatorisk underlagt fotballstyret, og rapporterer direkte til styret v/leder. Ved behov så deltar sportslig leder i styremøter.

Utvalget skal:
Inneha det praktiske eierskap til fotballavdelingens sportslige plan, og har det faglige ansvar for at den etterleves iht. intensjon, og utvikles iht. gjeldende krav og behov.
Behandle og innstille overfor fotballstyret faglige spørsmål.
Behandle og gjennomføre fagpraktiske saker – som f.eks trenerkabal, banefordeling, kursgjennomføring, trenerforum / trenersamlinger.
Bistå som rådgiver, mentor og diskusjonspartner for trenerne i fotballavdelingen. Dette utføres av treneransvarlige.

Sportslig utvalg er ansvarlig for å kartlegge og eventuelt rekruttere trenerkandidater til alle lag.   

Sportslig utvalg skal bistå hvert lags oppmann og trenere med å utforme et sportslig opplegg for sesongen, og som er i tråd med klubbens sportslige plan. Opplegget skal da også presenteres av lagene selv – for spillergruppen og foreldregruppen, og ved behov bistand fra sportslig utvalg.

MEDLEMMER

Roar Davidsen

Leder sportslig utvalg

E-post: roada@trondelagfylke.no

Tlf: 920 30 343


Tom Harald Marthinussen

Trenerveileder

E-post: tomharam@online.no

Tlf: 93011047


Svein Erik Hopen
Adm.sekretær – (ansvar for banefordeling og FIKS)
E-post: se.hopen@online.no
Tlf: 481 28 193


BARNEFOTBALLEN


Ida Rasmussen Bjerke
Aktivitetsansvarlig barnefotballen
E-post: ida_rasmussen@hotmail.com
Tlf: 950 38 514


Anders T Bakken
Treneransvarlig barnefotballen
E-post:  anderstbakken@hotmail.com
Tlf:  909 80 078


UNGDOM/VOKSEN


Knut Jørgen Egelie
Spillerutvikler Ungdom Jenter
E-post: knut.egelie@ntnu.no
Tlf: 995 65 854


Jon Settemsdal
Treneransvarlig Ungdom Jenter
E-post: torgils@hotmail.com
Tlf: 901 79 027


NN (for tiden ikke besatt)
Spillerutvikler Ungdom Gutter
E-post: 
Tlf: Terje Johnsen
Keeperansvarlig
E-post:  terje.johnsen@ntnu.no
Tlf: 951 02 082


Mandat sportslig utvalg

Formålet med sportslig utvalg:

Ivareta klubbens etterlevelse av den sportslige modellen, sportsplanen  – og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker.
Samt forholde seg til, og etterleve interne og overordnede retningslinjer fra NFF.

Definerte ansvarsområder:

o Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål

o Rådgivende organ for trenere i sportslig spørsmål

o Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt

o Avdømming der det er sportslige motsetninger og det som er i strid med NFFs reglement.  

Aktiviteter/arbeidsoppgaver for sportslig utvalg:

Utøvende rådgiver for styret i sportslige spørsmål

Avholde jevnlige individuelle møter med hovedtrenere for å sikre at sportsplan blir fulgt. I tillegg å koordinere og lede et felles trenermøte før, under og etter sesongen for å trekke retningslinjer og fordele ansvar.

Utarbeide sportsplan med 3 års rullerende horisont, og med årlig oppdatering av definerte aktiviteter hvor ansvarlig person er definert med frist for ferdigstillelse.

Utarbeide plan for oppstart og gjennomføring av trenerforum samt definere mål, planer og møtefrekvens.

Utarbeide plan for trenerutdannelse for å sikre kontinuitet og utvikling av trenere i klubben.

Fordele trenere til lag i henhold til de kravene som ligger i sportsplan for å sikre at alle lag har tilstrekkelig kompetente trenere. SPU innstiller og ansetter trenere etter gitt økonomisk ramme fra fotballstyret.

Holde styret løpende oppdatert ifm SPUs arbeid. Status gis f.eks i styremøter hvor SPUs leder deltar.

Utøvende rådgiver for trenere i sportslig spørsmål

Bistå ved nominering av spillere til representasjonslag, og der hvor det er interessekonflikter har sportslig utvalg avgjørende myndighet.

Bistå ved påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold til sportsplan.

Utarbeide plan for hospitering og nominering av spillere til hospitering etter innstilling fra trenere på de ulike alderstrinnene.

Ta ut spillere til talentutvikling i CSK etter innstilling fra trenere, på de ulike alderstrinnene.

Evaluere gjennomført sesong for oppnådde resultater, spillerutvikling og mål satt for sesongen, og utarbeide innstilling for neste sesong når det gjelder forbedring/utvikling av sportsplan, trenerutdannelse, trenerforum og organisatoriske forhold rundt lagene.

Lage en detaljert plan for treningsgrupper/trenere/ressurser for respektive lag/grupper, som tar hensyn til ambisjon og ressursfordeling (trenere/støtteapparat/treningstid etc) slik at alle involverte mellom årstrinnene og lagene har en ramme å forholde seg som er definert av klubben.

Kartlegge eventuelle behov for å beholde spillere / hele lag ved å legge forhold til rette for en langsiktig plan. Dette kan gå på skoleforhold, hjemmeforhold, leksehjelp etc. Dette for å sikre at CSK kan legge forholde til rette for at spillere / lagene en ønsker skal bli i klubben får hjelp til å kunne bli værende.

Håndtere alle innkommende forespørsler som angår CSK sine spillere i yngre avdelinger, og hvor trener/foreldre/spillere blir involvert ved behov.

Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt

Sportslig utvalg skal være tilgjengelig både for trenere/oppmenn og spillere/foreldre i forhold til eventuell misnøye i forhold til det sportslige. For store/for små utfordringer eller lignende. Sportslig utvalg vurderer løsning og hvem som eventuelt må involveres.

Sikre at hospiteringsplan og spiller på hospitering blir etterlevd.

Se etter at sportsplan for talentutvikling blir etterlevd.

Se etter at plan for trenerutdannelse blir etterlevd.

Se etter at NFF sitt reglement overholdes.

Avdømming der det er sportslige motsetninger

Være rådgivende og bemyndigende organ om hospiteringsordningen ikke fungerer som planlagt.

Være rådgivende og bemyndigende organ for av spillere på høyere aldersnivå dersom dette ikke fungerer etter avtale/intensjon.

Være rådgivende og bemyndigende dersom gjeldende sportslige retningslinjer ikke blir etterlevd.

Være rådgivende og bemyndigende organ ved uttak av spillere til representasjonslag. I tillegg skal sportslig utvalg utpeke en kontaktperson som CSK og kretsen skal forholde seg til når det gjelder kontakt omkring CSK sine representasjonsspillere.

Våre rådgivende og bemyndige organ ved fordeling av treningstid.

Våre rådgivende og bemyndige organ uttak av trenere til trenerkurs der det måtte være interessekonflikter.

Våre rådgivende og bemyndige organ ved sammenslåing av lag.