Info fra håndballavdelingen

På denne siden finner du informasjon som legges ut av håndballavdelingen

Oppstart for 2015 kullet med håndballatrening!

«CSK håndball ønsker alle velkommen til trening i uke 42.

Håndballavdelingen i Charlottenlund sportsklubb har som motto at «håndball skal være gøy».

G2015 har første trening mandager kl 17.00-18.00 i Charlottenlund videregående, inngang på baksiden av bygget.

J2015 har første trening tirsdager kl 17.30-18.30 i Varmbo arena hall B.

Vi oppfordrer alle til å komme og prøve, det vil bli masse lekbasert ballaktivitet.

Da CSK Håndball er foreldredrevet oppfordrer vi mange av dere foreldre til å melde dere som trenere. Vi trenger engasjerte foreldregrupper, både som trenere og øvrige støtteapparat rundt lagene.

Vi håper å møte mange av dere i hallen til en god håndballsesong.

Velkommen skal dere være.»Trenerens årshjul

Regionen har samlet en del informasjon som er nyttige for ledere av håndballag. Alle oppmenn og trenere bør lese igjennom dette. Les mer her!


Trenerinstr

https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/praktiske-verktoy/plan-for-handballaret/

uks

Trenerens hovedoppgave er å trene spillerne, slik at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får optimal individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Charlottenlund-håndball står for bredde og miljø (vi har plass til alle).

Treneren rapporterer til sportslig utvalg (SPU), og har ansvaret for å følge rammeplanen utgitt av styret eller pålegg fra SPU. Trener er ansvarlig for å tilrettelegge treningen for sesongen og den enkelte treningskveld deretter. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Alle spillere tom 14 år har rett til et likeverdig spilletilbud.  Fra 15 år har alle rett til et spilletilbud, men kan konkurrere seg til plass på satsningslag.

Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Charlottenlund-håndball (dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser både til trener og spillere!).

Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og spesielt oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen og miljøet.

Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek (alvoret kommer tidsnok allikevel, jfr. Barneidrettens intensjoner). Laget skal ikke toppes før evt. de siste 5 min. av hver kamp (hvis seieren kan sikres). Innsats = prestasjon. Spillere skal tom 12år kun trene og spille på det alderstrinn de hører hjemme.

Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen og godkjennes av sportslig leder. Det skal være minst 3 foreldre eller voksne med og overnatte med laget (turneringer borte), og minst en av disse skal ha samme kjønn som laget. Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom.

Trener/lagleder plikter å melde til SPU eller den SPU utpeker minst 1 dag før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes.

Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss (samling rett etter kamp er positivt!).

Roller/arbeidsoppgaver for trenere

 • Sammen med SPU utvikle aktiviteter for laget i samsvar med håndballgruppas rammeplan.
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre treninger og andre aktiviteter.
 • Planlegge for lagets utvikling over tid.
 • Utnytte tildelt treningstid fullt ut. Ubenyttede treningstider (over lengre perioder) skal meddeles SPU.
 • Sammen med lagets oppmann å sørge for at førstehjelpsutstyr alltid er tilstede under trening og kamper.
 • Delta på klubbens lagledermøter/trenerforum
 • Til enhver tid å følge de instrukser som klubbens styre/SPU gir.
 • Forplikte seg til å påvirke til et rusfritt håndballmiljø.
 • Bidra til at det er et godt sosialt miljø internt i laget, mellom lag i håndballgruppa og mellom laget og andre klubber.
 • Plikte å kjenne og følge klubbens vedtekter, RMNs, Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler.

  Oppmenns oppgaver

  I vedlegget finner du en oppskrift på hva som utgjør oppmenns oppgaver.

  Videre finner du også oppgaver for andre støttefunksjoner i et lag.  (foreldrekontakt, kasserer, verdi- og sosialminister, sponsor- og dugnadsansvarlig, cupkomite osv


Lagledelse

Oppmannens årshjul

Januar
 • G12/J12: Alle spillere må betale lisens fra og med 1.1 det året de fyller 13 år. Be om å få se kvittering fra alle (på trening) før første kamp.
Februar
 • Avklare om treneren skal/bør fortsette .Gjennomføre spillerundersøkelse for planlegging av ny sesong
 • Avklare behov for deltakselse på felles reisecup
Mars
 • Avklare behov for evt dispensasjoner med styret
 • Forberedelser til CSK cup
April
 • Avholde foreldremøte 1
 • Melde spillerstatus og behov for sommertrening og vintertrening, samt avklare serieoppmelding for kommende sesong.
 • Inngå spillerkontrakter for neste sesong
Mai
 • Delta på oppmannsmøte
Juni
 • Skrive årsevaluering
 • Tid for å ta opp bestillinger på fornyelse av garderoben til spillerne? Overtrekksdresser, Drakter, Shortser, osv..
Juli
 • Ferie
August
 • Lage budsjett for lagskassen
 • Sjekke terminliste/seriekamper og avklare/foreta omberammelser ved behov.
September
 • Siste frist for oppdatering av lagliste på CSK.no, disse er grunnlag for registrering og fakturering.
 • Sjekke dugnadsoversikter og fordele oppgavene til familiene; sende oversikt over dugnader med instrukser til alle
 • Delta på oppmannsmøte
Oktober
 • Avholde foreldremøte 2
November
 • Få oversikt over hvem som ikke har betalt kontingent til klubben og følge opp disse
 • Sjekke seriekamper og avklare/foreta omberammelser ved behov
Desember
 • Skrive sesongrapport
 • Attestere trenernes reiseregninger

Regionen har samlet en del informasjon som er nyttige for ledere av håndballag. Alle oppmenn og trenere bør lese igjennom dette. Les mer her

Instruks for oppmann og foreldrekontakt

Her er rolle- og oppgavebeskrivelse for oppmannsvervet og foreldrekontakt.

Oppmannen er kontaktleddet mellom styret og laget, og ansvarlig for at lagets totale virksomhet og informasjon er i samsvar med virksomhetsideen. Dette betyr å ha den fulle oversikt, men involvere, engasjere og delegere oppgaver videre!

Det er laget som har det fulle ansvaret for å utnevne oppmann, og oppmannen skal sørge for at dette er gjort før han/hun eventuelt fratrer. Oppmann som fratrer har ansvaret frem til ny oppmann er på plass.

Oppmannens rolle

 1. Oppmann er øverste leder og styrets kontaktperson.
 2. Oppmann skal etablere en ledergruppe der alle beslutninger skal forankres. Bestående av minimum en foreldrerepresentant, oppmann og hovedtrener.
 3. Oppmann skal sørge for en motiverende og god organisering av laget slik at arbeidsbyrden blir overkommelig for involverte og slik at roller er klare og oppgaver er ivaretatt: Foreldrerepresentant er foreldrenes hovedkontakt. Under denne bør det være en arrangmentsansvarlig/dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig, materialansvarlig og en sosialansvarlig, samt en transportansvarlig dersom foreldrene ønsker å dele på kjøring. Trener bør ha minst én, gjerne to, assistenttrenere som er voksne fra foreldregruppa og som bidrar på benken i kamper «bak» treneren, med coaching av barna og til hjelp for treneren ved behov.
 4. Oppmann skal signere trenerkontrakt sammen med sportslig leder i styret, og se til og løpende følge opp at trener utarbeider planer og følger disse på en strukturert og målrettet måte. Oppmann skal positivt engasjere seg i hvordan trenerne leder laget både i kamp og på trening, ikke på det sportslige, men på det menneskelig plan.
 5. Oppmann skal være opptatt av kulturbygging: Foreldregruppen, trenere, spillerne, ledergruppen skal alle opptre og representere Charlottenlunds håndballgruppe på en måte som alle er stolte av, både i kommunikasjon innad i laget, mellom personer i laget, under kommunikasjon med andre lag, styret og andre eksterne, og under kamp.
 6. Styret representert ved nestleder er oppmannens hovedkontakt og spesielt knyttet til administrative gjøremål, mens styret representert ved sportslig leder er oppmannens kontakt vedrørende sportslige forhold.
 7. Oppmannen skal se til at laget har den rette representant i styret eller utvalg når styret eller årsmøtet ber om dette.

Oppmannens oppgaver

Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. Oppmannen er ansvarlig for å holde seg à jour med klubbens, RMNs, Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler, samt klubbens referater og vedtak, og at laget forholder seg til disse. Oppmannen rapporterer til styret.

For å oppnå dette, skal oppmennene særlig ha et hovedansvar for at lagets lagledelse som helhet utfører blant annet følgende aktiviteter;

 • Legge til rette for at sesongen planlegges best mulig gjennom å gjennomføre spillerundersøkelser og foreldremøter. Avklare antall lag for seriespill og cup-deltakelser så tidlig som mulig og i god tid før frister.
 • Kontrollere og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse fødselsdato og tlf.nr. til hver spiller. Listene skal holdes à jour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til sekretær.
 • Budsjettere lagets aktiviteter og ansvarlig for å følge opp økonomien deretter. Levere ut treningsavgifter og lisens til lagets spillere, sjekke at lisens (fra det året spiller fyller 13 år) betales og dokumenteres i egen perm til kampdokumentasjon.
 • Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid. (drakter, førstehjelputstyr og lignende.) Fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og event. foreldre (må sjekke kampdagbok for endringer minst ukentlig). Utarbeide kjørelister til kamper og cuper
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for laget og event. foreldregruppen.
 • Være ansvarlig for fordeling av oppgaver iforb. med arrangementer og dugnader som laget har blitt tildelt av styret (for eksempel loddsalg og annet. Det er viktig at oppmann stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi)
 • Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder på kamper dersom dette er nødvendig.
 • Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret.
 • Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å være orientert om styrevedtak og annen korrespondanse som blir gitt til laget/oppmann fra styret/ klubben.
 • Skrive en sesong-/årsrapport for laget. pr. 31.12 og 20.6. som leveres styret. Bør inneholde både sportslige og sosiale punkter.

Roller/arbeidsoppgaver for foreldrekontakt

Foreldrekontakten utgjør ledergruppen sammen med oppmannen og hovedtreneren. Foreldrekontakten skal avklare ansvarsområde sammen med oppmannen. Oppgaver som skal fordeles i foreldregruppen inkluderer:

 • Hovedkoordinator og hovedkontakt/talerør mellom foreldre og lagledelse/trenere. Innkalle til foreldremøte.
 • Økonomi og markedsansvarlig, herunder budsjett, regnskap, lagkasse, stipend, sponsorer og andre inntekter.
 • Hovedansvarlig for dugnader og arrangementer i klubbens regi; vakt i haller etc. Ansvarlig for å skaffe og varsle foreldre til lagets arrangementsvakter (sitte i sekretariatet, kioskvakt og ha kasseansvar). Sette opp vaktliste og melde tilbake til arrangementansvarlig hvem som har vakt. Helhetlig oversikt og fordeling av innsats blant foreldre for alle typer arr; også egeninitierte dugnader i laget – Ha oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og hvem det er sin tur til dugnadsinnsats neste gang.
 • Hovedansvarlig materialforvalter. Bestilling av drakter og utstyr. Kontakt med trykkeri og leverandører.
 • Sosiale tiltak ifbm. og utenom trening/kamper. Foreslå og koordinere felles opplegg som bespisning, sosialt samvær etc. under cuper/arrangementer.
 • Ansvarlig for organisering i forbindelse med cuper (for eksempel kjøring, overnatting, samle inn cupavgift, sosialt samvær osv).
 • Annet foreldregruppen og laget finner nødvendig å koordinere.

Antall personer som gis et direkte ansvar vil avhenge av lagets størrelse. En god organisering vil legge til rette for trivsel, samhold og utvikling. Det er derfor viktig at lagets organisering er best mulig – Profesjonalitet, også i lagledelsen, er et stikkord!

Støtte fra Charlottenlund SK (dokument under utvikling)


Dommervert under håndballkamper

Lagene som har hjemmekamp må stille med dommervert i tillegg til sekreteriat. Vest til dommervert finner du i kiosken.


Treningsavgifter

Et håndballår går fra 1.5. – 30.4. CSK Håndball er avhengig av gode tilbakemeldinger fra de aktive for å kunne melde på riktig antall lag, ha nok trenere osv. Derfor er det satt en frist til 15.4. for å melde fra om man vil fortsette med håndball når høsten kommer, treningene starter vanligvis rett etter sommerferien.

Dersom man gir beskjed om at man vil være med men så trekker seg før faktureringen 1.10. vil man bli belastet halv treningsavgift. Trekker man seg etter 1.10. vil man bli belastet hele treningsavgiften for tiden 1.4.-31.12

Trekker man seg før 1.1. vil man ikke få faktura for del 2 av sesongen som går fra 1.1. – 30.4.

Håndball 2022/2023. Aktivitetsavgift

Kull Beløp Forfallsdato
7
8
700

700

1.10.2022 og 15.1.2023

1.10.2022 og 15.1.2023

9 1200 1.10.2022 og 15.1.2023
10
11
1300

1500

1.10.2022 og 15.1.2023

1.10.2022 og 15.1.2023

12 1600 1.10.2022 og 15.1.2023
13 1800 1.10.2022 og 15.1.2023
14 2200 1.10.2022 og 15.1.2023
15 2400 1.10.2022 og 15.1.2023
16 2400 1.10.2022 og 15.1.2023
17+ 3000 1.10.2022 og 15.1.2023
Senior miljø 18+ 1200 1.10.2022 og 15.1.2023

Håndballkiosken

Se vedlagte instruks for kioskansvarlig

Instruks kioskansvarlig