Nyttig info fra idrettsskolen

Styret

Idrettsskolen/allidrett Charlottenlund Sportsklubb.

Leder: Øystein Indergaard –  Leder – E-post: oinderg@online.no – Tlf: 92249707

Nestleder: Anders Eggen- E-post: Anders.Eggen@norconsult.com – Tlf: 45401703

Sekretær: Rune Hansen

Kasserer: Henning Martin Svendsen

Styremedlem barn født 2012: Torunn Åmotsbakken Bromet,

Styremedlem barn født 2013: Jo Inge Aae

Styremedlem barn født 2014: Cecilie Simonsen Ottem

Ukas Aktiviteter: 

Oppstart Idrettsskolen: Mandag 26.august.2019
CSK Varmbo Arena. 7erbanen.
2015: 17.00
2014: 17.40
2013: 18.20

Nye medlemmer!

Gå inn på www.csk.no  trykk på fanen til høyre «Bli medlem»

Registrer deg i skjemaet, velg aktiv medlem.

Velg korrekt lag/gruppe IS-2014, IS-2013 eller IS-2012

Velkommen til alle 4, 5 og 6 åringer på Brundalen og på Charlottenlund! 


Allidrettens program for 2017/2018 finner du her →  Årshjul allidrett 2017_2018 (2)


Årskontigent 2016/2017

Årskontingenten for deltakerne er differensiert i forhold til gruppene:

Allidrett født 2010 eller senere: 700,-

Født 2009: 800,-

Faktura sendes normalt ut i september eller like etterpåmelding for de som blir med etter at faktura er sendt ut.

Ytterligere informasjon om påmelding og betaling blir gitt på treningene, så det er bare å møte opp på trening, alle er velkommen på CSK idrettsskolen!

I tillegg kommer avgiften på 175,- kr til CSK. Denne kommer på egen faktura.

MERK: Det vil bli sendt faktura på mail til alle medlemmer.


Forsikringsordning Idrettsskolen

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er forsikret. Under kan du lese mer om tilbudet.  Skjema finner du her.

Idrettsforsikring for barn
Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig som det dyrker opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap. Men aktive barn er også mer utsatt for idrettskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité forsikret.

Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring
2.1 Generelt
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt  disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen gjelder fra 01.01 og omfatter barn opp til og med det året de fyller 12 år. Forsikringspremien betales av NIF.

2.2 Hvem er forsikret
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til og med det året de fyller 12 år.
b) Flykninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er
medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2.1.
c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når
når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt. 2.2. a og b.
d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i
klubbens/lagets regi.

Idrettsskoler
Idrettsforbundets obligatoriske barneidrettsforsikring som ble innført fra 1.1.97 for  medlemmer av lag/særforbund tilsluttet NIF vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret og som er godkjent av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF inngår ikke i ordningen. Forsikringen vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd såfremt idrettsskolen følger ovennevnte vilkår og er godkjent av NIF. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler.

2.3. Hva forsikringen gjelder
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer
i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet –
ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med
organisert idrettsutøvelse. Se pkt. 2.4.

2.4. Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse organisert av lag, krets eller  forbund tilsluttet NIF, nærmere bestemt:
a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.
b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l.
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder.
d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder – dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag.

Hvis uhellet er ute
Det er aldri morsomt når idrettsglede blir til frustrasjon over en idrettsskade. Vi håper selvsagt at du skal slippe slike uforutsette og vonde hendelser. Hvis uhellet allikevel skulle være ute gir idrettsforsikringen disse erstatningene:

Forsikringssummene:

 Kroner
 Erstatning ved Idretts-/Ulykkesdødsfall  10.000,-
 Progressiv  invaliditetserstatning*  300.000,-
 Behandlingsutgifter inntil  15.000,-
 Egenandel  500,-
 Tannskader  15.000,-
 Fysioterapi/kiropraktor  3500,-
 Egenandel  500,-

*Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr 300.000,- økende med 2% for hver invaliditetsgrad over 50%, inntil maksimal utbetaling kr 600.000,- ved 100% medisinsk invaliditet. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning

2.5. Nærmere om ytelsene
Vilkåret for Idrettsforsikring om invaliditetsoppgjør gjelder, dog slik at oppgjør kan utstå i inntil 5 år etter skadedagen. Ved tannskader dekkes også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Endelig oppgjør skal likevel skje innen 2 år, basert på kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

Hvordan melde fra om en idrettsskade
Hvis du skulle få en idrettskade som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sender du til oss i If. Adressen er:

If
Oppgjør Ulykke
Postboks 240
1326 Lysaker

Hvis idrettslaget ditt ikke har skadeskjemaer kan du kontakte If. De sender deg et skjema i posten. Husk å få en bekreftelse fra trener eller leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig. Send inn skjemaet så fort som mulig.

Vi er alltid våkne
Egentlig behøver du bare å huske en ting: Vi har en kundetelefon som er åpen døgnet rundt. Nummeret er 02400. Hender det noe, så ringer du oss. Vi lover å ta hånd om dine problemer innen 24 timer. Dessuten gjør vi vårt beste for å gi deg erstatning innen 48 timer. Det klarer vi i 7 av 10 tilfeller.

Vil du vite mer?
Vi kan naturligvis ikke fortelle alt om våre produkter her. Les mer om våre  forsikringsvilkår på vår hjemmeside www.if.no, eller ring oss på telefon 02400, 24 timer i døgnet. Ved skade brukes telefonnummer 67 84 04 70.


Politiattester

Skjema for bekreftelse på behov for politiattester får du ved å sende en mail til kjetil@csk.no.
Du får da et ferdig skjema som mangler ditt navn og fødselsdato, dette må du fylle inn før du sender det til politiet.Mottatt attest må forevises til Kjetil T. Hansen så snart som mulig etter at den er mottatt. Han treffes i hallen hver dag i kontortid og frem til klokken 17.00 på tirsdager.