Retningslinjer for salg av sponsoravtaler i CSK

For å avklare spørsmål rundt salg av avtaler og inntekter av disse vedtar hovedstyret følgende bestemmelser:

Reklame på spillertrøye

Her videreføres tidligere bestemmelse om at spillertrøyen er hovedlagets eiendom og reklame på den omfatter hele klubben og alle lag.

Hvert enkelt lag kan ikke selge reklame på spillertrøyen.

Det gjøres unntak for seniorlag som kan selge reklame på sine drakter på de plassene som ikke er benyttet av hovedlaget. Det understrekes her at hovedlaget sine sponsorer går foran og dersom hovedlaget selger plasser som er i bruk av lagene må lagets sponsorer vike. Kostnader til nye drakter, trykk osv må dekkes av det enkelte lag.

Seniorlagene kan også selge draktreklame på vegne av hele klubben og da beholder de hele beløpet – reelle kostnader i år 1 og 70% i resterende år. 30% av beløpet går til hovedlaget i de resterende årene.

Salg av avtaler som kun inneholder forpliktelser for et enkelt lag

Hvert enkelt lag kan selge avtaler med draktreklame på alt annet enn spillertrøyene.

Shortser, bager, oppvarmingstrøyer, treningsdrakter osv er gode salgsobjekter for lagene og der står lagene helt fritt til å selge selv og de beholder nettobeløpet på avtalen.

Skiltavtaler og større sponsoravtaler som forplikter klubben

De lagene som selger skiltavtaler, reklameplasser på tv-skjermer eller andre ting som gjør at man forplikter klubben eller utnytter fellesarealer får beholde alle inntekter i år 1 av avtalen.

Klubben tar så over avtalen i år 2 og det blir da en deling 50/50 mellom hovedlaget og det laget som skaffet avtalen.  Ettårige avtaler som blir fornyet vil bli behandlet som om avtalen gikk over flere år, dvs det laget som skaffer den får alt i år 1, men bare 50% i påfølgende år.

Avtaler inngått av lag som oppløses vil klubben ta over og da vil alle inntekter på denne gå til hovedlaget.

Klubben ser at senioravdelingene har større utfordringer økonomisk og derfor er fordelingen 70/30 i påfølgende år hvis det er seniorlag som inngår avtaler.

Godkjennelse av avtalene

Uansett størrelse på avtalene er det et krav at avtalen må godkjennes av administrasjonen før den kan signeres, dette for å unngå sponsorer som kommer i konflikt med klubbens hovedsponsorer eller som bryter med klubbens retningslinjer for øvrig.

Hovedstyret i Charlottenlund

14.8.18