Samarbeidsavtale mellom CSK håndball og CSK fotball

Charlottenlund har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte spillere i alle årsklasser.

Dette oppnås gjennom utarbeiding av rammer for treningstilbud, kompetente trenere og oppmenn, og samarbeid med spillernes foresatte. Det betyr også at det sosiale miljøet innen, og rundt de enkelte kull har meget stor betydning både for trivsel og utviklingstempo for enkeltspillere og for laget.

Formålet med denne avtalen er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø innen de sportslige aktivitetene klubben kan tilby. Med utfordrende mener vi her et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har. Det skal etableres en bred kontakt og et godt samarbeid mellom trenere og øvrig støtteapparat for det samme årskullet i håndball og fotball. Kullene kan gjennom møtevirksomhet utarbeide årsplan for aktivitetene.

Støtteapparatene skal kommunisere om eventuelle ekstra treninger og cuper som kan kollidere med den andre grenen. Sportslig utvalg i håndball og fotball skal sammen, og i løpet av året gjennomføre minst 2- to møter, for å tette samarbeidet mellom idrettene. Fotballavdelingens sportslige utvalg tar initiativet til disse møtene.
Ansvarlige for banefordeling og treningstider skal sammen gjennomgå oppsettet for treninger i kullene med det formålet at treninger ikke kolliderer.

Det skal utarbeides årshjul for aktivitetene i avdelingene. Støtteapparatets sesongplanlegging skal skje i samråd med foreldrene i forkant av sesongen hvor det skapes enighet om totalbelastningen med hensyn til ambisjons og aktivitetsnivå som antall treninger, kamper og cuper. Eventuelle endringer i sesongplanleggingen skal kommuniseres ut i forkant av avgjørelsene til foreldrene i årskullet.

Det er påkrevd at aktivitetene legges tilrette på barnas premisser

Klubben ønsker å legge til rette for de som har et ønske om å bedrive kun en idrett gjennom sesongen. Dette kan løses med tett samarbeid mellom årsklassene i en og samme idrett og kan inkludere – om ønskelig – alternativer som hospiteringsordninger eller deltagelse på guttetreninger for jenter og omvendt. Målet er å gi trenere/oppmenn en innsikt og forståelse i retningslinjer for arbeidet vi ønsker å gjennomføre i klubben vår.

Flest mulig – lengst mulig.

Etter avtale mellom håndball og fotball påpekes følgende: ”Charlottenlund er klar på at fotballtreningene SKAL prioriteres fram til og med 30.09. Håndball har samme prioritet fram til og med 31.03. Får CSKs styrende organer kjennskap til at dette ikke overholdes, vil CSKs styrer gå sammen og bestemme videre treningspraksisen for de involverte gruppene, i samråd med involverte gruppers hovedtrenere. Dette for vi ikke skal konkurrere om spillerne, og vi har definerte perioder for når hver av de to idrettene skal ha førsteprioritet”.

For eldre årskull (f.o.m. 14 år) kan klubben ha satsningsgrupper i begge avdelinger. For både fotball og håndball kan det være cuper og kvalifiseringsrunder for divisjonsspill utenom sesong. Det kan for begge avdelinger være behov for justering av terminlister / flytting av kamper for at dette skal fungere. Hovedtrenerne til de involverte gruppene sørger i samarbeid for å tilpasse dette best mulig. Ved behov kan CSK styrende organer bes om bistand til dette.

Organiserte håndball eller fotballtreninger i hverandres sesong

Her må man først bruke sunn fornuft med tanke på alder og belastning. Dersom man har organiserte treninger i hverandres sesong er det viktig å unngå kræsj med treningsdager/kampdager i de ulike idrettene.

Trenere, støtteapparat og foreldre i de yngste kullene må for øvrig informeres om hvordan grenene skal kombineres i slike tilfeller. Dersom noen kull benytter eksterne trenerressurser, som f. eks fra friidrettsmiljø eller annet, så skal begge idrettene kunne benytte ressursene til trening. Ved behov så vil hovedlaget se på økonomisk bidrag i denne forbindelse.

Kommersielle cuper/arrangement

Deltakelser i kommersielle cuper og arrangementer innen Trondheimsregionen krever at trenere i kullene informerer i god tid i forveien, og etterstreber mulighetene for å delta på denne type arrangement. Charlottenlund ønsker at man frigir utøvere etter behov, og etter avtale mellom trenere for samme kull – gjeldende for både fotball og håndball. Også foreldregrupper i yngre kull må informeres. For reisecuper – se avsnittet under.

Reisecup i mai og CSK cup i april

For håndball er felles reisecup og CSK sin egen cup er tradisjon i CSKs aldersbestemte lag. Men det skal ikke være slik at man skal ha «oppkjøring» før slike cuper på en måte som bryter inn i fotballsesong. Charlottenlund ønsker at man frigir utøvere etter behov, og etter avtale mellom trenere for samme kull – gjeldende for både fotball og håndball. Håndballcuper, f.eks Partillecup som går i samme tidsrom som fotball sine reisecuper, skal ikke prioriteres under fotballsesong. Fotballavdelingen har Storsjø, Dana og Norway cup som reisecuper i fotballsesong, og disse skal derfor prioriteres.

Det er viktig at trenere og lagledere ikke opererer på egen hånd ved kontakt mot spilleren og dens foreldre.
Det anbefales at hovedtrenere tar initiativ til møter for å avstemme aktivitetene. Klubben har et ønske om at flest mulig lengst mulig deltar i klubbens aktiviteter, og anser det derfor som svært viktig at dette tilrettelegges etter barnas egen lyst og ønsker.

Tilbudet opp til ti års alder bør ikke overskride mer enn to treningsaktiviteter pr. idrett, og tre treninger per uke opp til 12 år slik at barnet kan delta på ulike aktiviteter og slippe å måtte foreta et valg av idrett for tidlig.

For CSK betyr dette konkret at barn eksempelvis kan delta på to håndballtreninger og én fotballtreningsøkt i den prioriterte håndballsesongen, og omvendt i den prioriterte fotballsesongen uten at dette skal gi konsekvenser med tanke på spilletid og kampantall. Dette må være et tema i foreldremøter og diskuteres i forkant av sesongene.

For barn som ønsker mer aktivitet enn klubben organiserer og klarer å tilby, finnes det, bl.a. i regi av CSK, ekstratilbud både om fotball- og håndballskoler. Hospiteringsordninger til eldre årsklasser, samt at idretten selv oppfordrer til mer private initiativ. Det er flott om foreldre også blir med barna på ball-lek. Det er i alles interesse at man unngår å sette spilleren i en skvis mellom de ulike interessene som Charlottenlund sportsklubb representerer.

Kommer man ikke til enighet skal den aktuelle saken bringes inn til ledere i håndball og fotball. Dersom hovedstyret blir kjent med at noen i trenerapparatet ikke tilpasser seg retningslinjene i denne avtalen, vil styret gå inn for å bidra i dialogen og gjøre nødvendige korrigeringer.
Som en konsekvens av brudd på samarbeidsavtalen, kan lag risikere å miste treningstid, samt eventuelle økonomiske tilskuddsordninger. I alvorlige tilfeller kan hovedstyret instruere SPU i avdelingene om omplassering eller avsette personer som ikke tilpasser seg de råd og veiledninger hovedstyret gir gjennom denne samarbeidsavtalen.

Nyttig info om barneidrett finner du på http://www.idrett.no/tema/barneidrett/Sider/barneidrett.aspx

Charlottenlund september 2016,

CSK Hovedstyre

    Legg igjen en kommentar