Idrettsforbundets aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd.

 

Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet.

Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping,
mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og
trakassering.

Seksuell trakassering og overgrep bryter med idrettens mest grunnleggende verdier.
Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer
som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at
hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle
som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Charlottenlund som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe
politiattest.

Charlottenlund ivaretar dette på best mulig måte gjennom forevisning av politiattester og registrering
av dette.

Det er stor utskifting av frivillige i Charlottenlund og skal vi lykkes med å ha våre aktiviteter som en
trygg arena er det avgjørende at styret i klubben har et kontinuerlig fokus på temaet gjennom
praksisnære retningslinjer og tett oppfølging.

En god praksis fordrer kunnskap om hva seksuell trakassering og overgrep er, hvordan forebygge og
hvordan forholde seg til en konkret hendelse.

Et åpent, godt og trygt idrettsmiljø vil i seg selv beskytte mot trakassering og mot falske anklager.
Ledelsen og støtteapparatet spiller en viktig rolle i utøverens utvikling, enten det er på klubb- eller
forbundsnivå. Det er de som har et ansvar for å skape trygghet og legge forholdene til rette for helse
og velferd, og for utviklingen av utøverens uavhengighet. Utøvere må være bevisst på egne grenser og
kunne vise omverdenen hvor grensene går, og si fra når noen tråkker over dem. Dette er vanskelig for
barn og unge, men også for unge voksne dersom de ikke befinner seg i et trygt miljø.
Særlig gjelder dette dersom det er en voksen person man ser opp til, for eksempel treneren, som er i
ferd med å tråkke over vedkommende sine grenser.

Voksne personer må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel
oppførsel.

Charlottenlund Sportsklubb har nulltoleranse for overskridelse av akseptabel oppførsel!

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller
behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på
en negativ måte.
5. Tilstrebe og ha begge kjønn representert i støtteapparatet
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med
foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og
avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i
retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Foruten retningslinjer som gjelder i norsk idrett – gjelder følgende i
Charlottenlund Sportsklubb:

Før man har / får tildelt verv i klubben så skal det forevises politiattest.
Det skal alltid være begge kjønn i støtteapparatet.
Trenere skal alltid være to tilstede når det er spillersamtaler med spillere.
Samtalene utføres om det er mulig på et offentlige sted.
Sover vi sammen på sovesal når vi er på cuper, skal ingen voksne sove alene sammen med noen av
medlemmene.
Trenere eller andre i støtteapparatet skal ikke dusje alene sammen med enkeltutøvere.
Det skal minimum være 2 utøvere på hver trening sammen med treneren.
Man skal ikke som trener/tillitsvalgt invitere utøvere hjem til seg uten at flere er til stede.
Man skal ikke opprette f. eks egne Facebookgrupper for utøvere uten at foreldre eller øvrige inviteres i
gruppen.

Det anbefales at man som voksenperson, trener eller annet verv i klubben ikke legger til utøvere som
venn på Facebook eller andre sosiale medier. Benytt heller Facebookgrupper / andre sosiale medier
innad i lag for informasjon som gjøres tilgjengelig for alle, og de det gjelder.

Som voksenperson skal det ikke være nødvendig med kontakt mot enkeltutøvere utenom det som
gjelder i sin trenergjerning / annen funksjon i et verv. Bruk foreldre som kontaktpunkter ved behov.
Så snart man oppdager / opplever usømmelig oppførsel så varsle. Du som varsler er viktig i det
forebyggende arbeidet vi til enhver tid jobber med i klubben. Ta ditt ansvar for dette – uansett.
Kontaktperson for varsling er styrets leder i de respektive avdelingene i Charlottenlund Sportsklubb.

Vi som klubb etterstreber for å gjøre et godt forebyggende arbeid, og har klare rutiner ved hendelser
dersom disse gjøres kjent for avdelingsledere.

Rykter er ødeleggende for alle involverte og klubben må tenke gjennom hvordan man vil informere og
kommunisere hvis en sak skulle dukke opp.
Det viktigste er at klubben tar kontakt med involverte parter for å få fram fakta i saken, noe som er
avgjørende for videre håndtering av saken. Det må gjøres kjent blant alle trenere og øvrig
støtteapparat hvordan kommunikasjonslinjene er, og at man har plikt til å informere – også om rykter
som går i miljøet.

Hver sak er spesiell og det er en vanskelig balansegang å holde en åpen kommunikasjon og samtidig
ivareta de involverte.

Saker – enten reelle eller feilaktige rykter blir et tema i klubb- og nærmiljøet og kommunikasjon
utover de involverte til alle tillitsvalgte, foreldre og spillere som lurer på hva som skjer er helt
nødvendig.

For ledelsen i klubben må vi ikke å være spesifikk eller detaljert, men AT det arbeides med saken må
være tydelig, og så må den videre saksgang kommuniseres; primært til de involverte og sekundært til
alle andre i klubben.

    Legg igjen en kommentar