bli medlem i charlottenlund sportsklubb

Charlottenlund Sportsklubb ønsker flere medlemmer for å kunne gi et best mulig tilbud. Alle som driver aktivitet i CSK, enten om det er fotball, håndball, idrettsskole, innebandy eller på treningssenter skal ha medlemskap i klubben. For å kunne ta verv og ha stemmerett i klubben må man også være medlem. Medlemskapet er personlig, så du er ikke medlem selv om du har barn som er aktive i klubben.

Vi håper flest mulig av bydelens innbyggere vil være med å støtte opp om arbeidet med å skape et positivt og trygt oppvekstmiljø. Vi vil selvfølgelig beholde medlemmene lengst mulig og håper at alle fortsetter som medlemmer selv etter at den aktive karrieren er over.

Bli medlem

Medlemsfordeler

Som medlem av Charlottenlund sportsklubb er det flere fordeler.

Gode betingelser i Rindal Sparebank
20% rabatt på Nor Contact

VED UBETALT MEDLEMSKONTINGENT OG/ELLER TRENINGSAVGIFT

For å drive organisert aktivitet i Charlottenlund Sportsklubb er alle pliktig til å være registrerte medlemmer.
Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Charlottenlund Sportsklubb skal være medlemmer av idrettslaget. Dette jmf. Norges idrettsforbund. Medlemsavgift må altså være betalt for å kunne være med på trening- og kamptilbud, være dommer i  i idrettslaget eller ha et annet bestemt verv i idrettslaget.


Man må ha et betalt medlemskap i idrettslaget for å:  

  • konkurrere i idrettslagets regi 
  • for at forsikringsordningene i idretten skal gjelde under trening og kamper 
  • for å ha stemmerett i årsmøtesaker
  • delta i aktiviteter, og/eller hvor du representerer Charlottenlund Sportsklubb 

Dersom medlemskontingent og/eller treningsavgift ikke betales innen frister vil utøveren ikke ha mulighet til å delta i aktiviteten i regi av klubben.

Alle skal har mulighet til å være med i Charlottenlund Sportsklubb. Det betyr at alle skal få drive med idrett, uansett økonomisk situasjon.
Vi har ikke ønske om å miste noen i klubben på grunn av kostnadene for å drive med idrett. Derfor er det nødvendig at vi blir kontaktet for å finne tilpassede løsninger i forbindelse med økonomi. 

Det kan søkes om reduksjon, delbetaling eller fritak av:
- Treningsavgifter
- Egenandeler i regi av klubb eller lag
- Utstyr og klær

Ta kontakt med medlem@csk.no eller dagligleder@csk.no for å finne løsninger. Alle henvendelser behandles individuelt og konfidensielt. 

Opptak som medlem i idrettslaget:  

For å bli tatt opp som medlem i et idrettslag må du akseptere idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Dette betyr at du ved å bli medlem i idrettslaget også er forpliktet til å overholde regler og vedtak gitt av både særforbund og Norges idrettsforbunds (NIF). 

For å bli tatt opp som medlem må du også ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF, slik som medlemskontingent. Dette innebærer at slike forpliktelser må gjøres opp før du kan søke om å bli medlem. 

Medlemskapet i idrettslaget er først gyldig når medlemskontingenten er betalt. Idrettslaget kan når det foreligger særlige tilfeller, nekte en person opptak i idrettslaget.   

Rettigheter som medlem i et idrettslag: 

Når du blir tatt opp som medlem i et idrettslag kan du delta i den aktiviteten som idrettslaget driver. Dette vil i noen tilfelle kreve en egen aktivitetsavgift som er besluttet av idrettslaget. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ellers oppfyller medlemsforpliktelsene, kan møte på idrettslagets årsmøte, med tale og forslagsrett. Dersom du er over 15 år kan du også stemme på årsmøtet, velges til tillitsverv i idrettslaget og oppnevnes som representant for ditt idrettslag for eksempel på et årsmøte i et idrettsråd eller et særforbundsting.   

Plikter som medlem av et idrettslag:  

Som medlem av et idrettslag kan du bli sanksjonert ved brudd på idrettslagets eller overordnende organisasjonsledds regelverk og vedtak. Eksempler på slike tilfeller er brudd på et særforbunds kamp- og konkurranseregler, NIFs straffebestemmelser, eller NIFs dopingbestemmelser.  

Bestemmelser om dette finner du i NIFs lov kap. 11 og 12. (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094)  


Har du spørsmål?

Send mail til medlem@csk.no